Obsah

Hodnocení žáků za 1. polelotí šk. roku 2020/2021

Typ: ostatní
Více informací v dopise ŘŠ:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Zde se uvádí, že předání listinné podoby vysvědčení (nebo výpisu) je možné uskutečnit až při osobní přítomnosti žáka ve škole (tedy po 28. 1. 2021 – podle epidemiologické situace), nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možné osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Toto opatření nezbavuje školy povinnosti informovat zákonné zástupce o obsahu vysvědčení (výpisu). Tyto informace budou sděleny jednotlivým zákonným zástupcům formou sdělení třídního učitele přes DM software.

MŠMT ČR dále v Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 doporučilo zvážit možnosti klasifikace třemi způsoby: klasickou klasifikací (známkami), slovně nebo kombinací obou způsobů. Po projednání na poradě učitelů    s vedením školy bude naše škola klasifikovat klasicky, tedy známkami. K využití slovního hodnocení bychom přistoupili v závažných jednotlivých případech –              po projednání se zákonnými zástupci.

V mimořádných případech, kdy nemá škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního žáka, je žák nehodnocen a dále se postupuje podle § 52 odst. 2 Školského zákona v platném znění, tedy žákovi se stanoví náhradní termín hodnocení, a to do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen.

V dalším opatření obecné povahy MŠMT ČR dává možnost ředitelům středních škol,   se rozhodnout ohledně organizace přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021. Záležitosti týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 mohou zákonní zástupci vycházejících žáků konzultovat individuálně s kariérovou poradkyní – s ředitelkou školy (777 224 999, reditelka@zsamsbecov.cz ).

S pozdravem

Mgr. Petra Kvitová, ředitelka školy


Vytvořeno: 13. 1. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2021 7:59
Autor: Mgr. Petra Kvitová