Obsah

Filozofie školy

A) BUDOUCNOST

Pilířem filozofie naší školy je DÍTĚ. Základem této filozofie je KORMIDLO – symbol CESTY ZA PROFESÍ, které určuje dítěti směr jeho další cesty v osobním i profesním životě prostřednictvím čtyř hlavních OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY:

Děti se v naší škole připravují na svoji životní - osobní i profesní budoucnost. Dle individuálních schopností se výchova a učení dětí zaměřuje na jejich další studijní cestu či budoucí řemeslnou dráhu. Škola přitom vede děti k prosazení jejich nadání v jejich tvořivosti, učí je spolehlivosti, zodpovědnosti a pracovitosti.

B) VZTAHY

Děti se mohou pozitivně vyvíjet pouze v nestresujícím prostředí, které se v naší škole snažíme vytvořit v rámci mezilidských vztahů. Škola vede děti k důslednému uplatňování vzájemných práv a povinností, k dodržování společně vytvořených pravidel, k vzájemné pozitivní komunikaci (komunikace dětí mezi s sebou, komunikace mezi dětmi a pedagogy). Ve škole by mělo být samozřejmostí ocenění úspěchů (pochvala je víc, než trest). Uplatňujeme osobitý přístup k dětem, k jejich individuálním potřebám.

C) VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI

Cílem výchovy a vzdělávání v naší škole není pouze předat dětem vědomosti a dovednosti, ale hlavně připravit děti na smysluplné převedení naučené teorie do potřebné praxe. K tomu se škola snaží využívat nové učební metody (využití informačních technologií, názorné ukázky, pokusy, skupinová práce, praktická cvičení apod.), zlepšovat vybavení školy novými pomůckami pro žáky i učitele. Zvyšování odbornosti pedagogů v rámci dalšího vzdělávání je samozřejmostí pro přínos nejnovějších poznatků ze všech oblastí života v rámci jednotlivých předmětů. Učitelé se snaží zvyšovat motivaci žáků k učení formou projektů (celoškolních, třídních i předmětových), což více přibližuje jejich získané teoretické poznatky ke konkrétním životním podmínkám.

D) SPOLUPRÁCE

Škola, rodina a město – nejbližší sociální prostředí - musí být pro dítě MAJÁKEM v moři informací, místem, kde cítí podporu. Pouze to místo, kde se dítě cítí dobře, vyvíjí se zdravě, a není ohrožováno negativními vlivy, mu může přinést pocit sounáležitosti – pocit, že do této společnosti patří, že se na ni může spolehnout. Pouze v takové společnosti dítě ctí tradice a je ochotno ji prezentovat v různých aktivitách. Naše škola podporuje všestrannou spolupráci s rodinou a městem s jednoznačným cílem: aby každé DÍTĚ úspěšně zvládlo start do profesního života v souladu s naší filozofií.